Termeni și condiții

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Muresan C. Vlad-Constantin PFA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 1, județ Cluj, CUI 40982192, CIF: F12/622/2019, email contact (la) muresanvlad (punct) ro, cont deschis la Banca Transilvania reprezentat de Vlad Mureșan și

Beneficiarul serviciilor de consiliere, numit mai departe Client,

prin participarea la ședințele de consiliere convin asupra încheierii prezentului contract de prestări servicii de consiliere, având următoarele clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Prestatorul oferă Ședințe de consiliere față în față sau online (audioconferință sau videoconferință), CU programare prealabilă.

Art. 2. Prestatorul NU OFERĂ consiliere de urgență, consiliere gratuită, consiliere prin intermediul mesajelor, sau consiliere fără programare prealabilă.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

IV. PREŢUL ȘEDINȚELOR ŞI GRAFICUL DE PLATĂ

Art. 4. Prețul per ședință este convenit de comun acord între părțile contractante în cadrul primei ședințe, și va achitat integral până la data programării sau în termen de maxim 5 zile de la data programării, prin transfer bancar (O.P./B.O./CEC) sau plata cu cardul.

Art. 5. Neachitarea în termenul specificat a prețului stipulat atrage aplicarea automată de penalități de întârziere în cuantum de 0,5% pe zi din valoarea de plată de la data împlinirii termenului.

IV. POLITICA DE LIVRARE A SERVICIILOR

Art. 6. Serviciile de consiliere vor fi livrate prin intermediul internetului (prin Skype, Zoom sau alte servicii de videoconferință) sau la sediul prestatorului, la data stabilită de comun acord. Plata poate fi efectuată înainte de ședință sau după efectuarea ședinței, conform cu articolul 4 din prezentul contract.

V. POLITICA DE RETUR

Art. 7. Clientul poate să ceară retur la serviciile prestate în maxim 24 de ore de la data efectuării ședinței, și va primi suma înapoi în maxim 3 zile lucrătoare de la solicitare.

Art. 8. Solicitarea returului anulează opțiunea programării a altor ședințe ulterioare.

VI. OBLIGAŢIILE SI DREPTURILE PĂRŢILOR

Art. 9. Furnizorul serviciilor de consiliere are următoarele drepturi și obligații:

 • să asigure beneficiarului serviciile stipulate în contract;
 • să asigure aceste servicii la capacitatea și eficiența sa maximă;
 • să respecte confidențialitatea prezentului contract, precum și secretul profesional, potrivit dispozițiilor art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G nr. 788/2005;
 • să asigure prezența la ședințele programate, asumându-și că va anunța o eventuală anulare cu minim 24h înainte de programare;
 • să i se achite integral prețul serviciilor de consiliere, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată;

Art. 10. Beneficiarul serviciilor de consiliere are următoarele drepturi și obligații:

 • să aducă la cunoștința prestatorului interesele și/sau ceea ce el își propune să obțină sau să realizeze cu ajutorul acestuia;
 • să respecte mecanismul financiar propus, plătind prestatorului prețul stabilit prin prezentul contract;
 • să respecte indicațiile furnizorului serviciului de consiliere și să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor;
 • să respecte spațiul personal al prestatorului înafara ședințelor programate de comun acord;
 • să contacteze prestatorul în afara ședințelor DOAR cu scopul programării/anulării ședințelor; în caz contrar prestatorul își rezervă dreptul de a bloca comunicarea;
 • să participe la ședințele programate, asumându-și că va anunța o eventuală absență cu minim 3h înainte de programare;
 • să plătească ședințele restante, inclusiv cele la care a fost absent fără să anunțe din timp – conform punctului anterior;
 • să-și asume în totalitate consimțământul informat, potrivit art. 14 din prezentul contract.

VII. ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 11. Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre pârțile contractante nu își respectă obligațiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului.

Art 12. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de către oricare dintre părțile contractante.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 13. Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus la cunoștință instanțelor potrivite, pentru mediere. În cazul în care în urma medierii, litigiul nu fost soluționat, părțile se pot adresa instanțelor competente.

Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât și beneficiarilor persoane juridice.       

Art. 14. – Prin participarea la ședințele de consiliere Clientul declară pe proprie răspundere că a luat la cunoștință de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidențialității serviciilor de consiliere, a faptului că nu a primit nici o garanție în ceea ce privește rezultatul final, precum și de dreptul de a se retrage oricând de la participarea la desfășurarea serviciilor respective.

Art. 15. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal (vezi Politica de Confidențialitate).